foresto

ÚPLNÁ PRAVIDLA
SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„SOUTĚŽ FORESTO“Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „SOUTĚŽ FORESTO“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


Zadavatelem soutěže je:
BAYER s.r.o.
se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 15500
IČO: 00565474
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

(dále společně jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)


Organizátorem soutěže je:
Design Juice s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00
IČO: 02408171
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219046

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)


Soutěž technicky zabezpečuje:
BARRACUDA BS spol. s r.o.
se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 49707418
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)


 1. Doba a místo konání soutěže
  1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 3. 2020 00:00:00 hod. do 30. 4. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

   Soutěž je v době svého konání pro účely určení výherců vedlejší výhry rozdělena na 60 samostatně vyhodnocovaných soutěžních dnů. Soutěžním dnem se pro účely této soutěže rozumí každý jednotlivý den od 1. 3. 2020 do 29. 4. 2020 vždy od 00:00:00 hod do 23:59:59 hod (dále jen „soutěžní den“).

   Pro vyloučení všech pochybností se stanoví, že nákup soutěžních výrobků, se kterými se lze účastnit soutěže (viz dále), je možné provést i před začátkem doby konání soutěže, nejpozději však do konce doby konání soutěže, konkrétně od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 (dále jen „doba pro provedení soutěžního nákupu“).
 2. Účast v soutěži
  1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem (zadavatel je oprávněn tuto skutečnost ověřit a požadovat i písemné prohlášení zákonného zástupce, že byl souhlas poskytnut) svého zákonného zástupce (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v době pro provedení soutěžního nákupu v místě konání soutěže provede soutěžní nákup a alespoň jedenkrát se v době konání soutěže platně registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 3. Soutěžní výrobky
  Soutěžními výrobky jsou veterinární léčivé přípravky:
  1. antiparazitní obojek Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy do 8 kg/38 cm (kód balení: 9900645)
  2. antiparazitní obojek Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro psy nad 8 kg/70 cm (kód balení: 9900647)
  prodávaný jako volně prodejný výrobek v místě konání soutěže (dále jen společně i jednotlivě jako „soutěžní výrobek“).
 4. Mechanika soutěže
  Zájemce se do soutěže zapojí tak, že:
  1. v době pro provedení soutěžního nákupu zakoupí v místě konání soutěže alespoň 1 ks soutěžního výrobku (dále nákup 1 ks soutěžního výrobku jen „soutěžní nákup“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že soutěžní nákup je možné provést i prostřednictvím e-shopu provozovaného provozovatelem se sídlem na území ČR. Zájemce za soutěžní nákup obdrží účtenku – daňový doklad obsahující fiskální identifikační kód účtenky (FIK)*, označení konkrétní provozovny, označení (tak aby výrobky nemohly být zaměněny s jinými), počet a cenu zakoupených jednotlivých soutěžních výrobků a datum (fakultativně pak i čas) provedení soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“). Zájemce/soutěžící je povinen si uschovat originály veškerých soutěžních účtenek s unikátním FIK* – jejich předložení je (v případě požadavku zadavatele/organizátora) jednou z podmínek předání výhry v soutěži.

   *Pozn.: Pro případ, že soutěžní účtenka prokazující provedení soutěžního nákupu neobsahuje FIK (např. v případě že EET v offline režimu) použije soutěžící v rámci soutěžní registrace (a k prokázání nákupu) tzv. BKP kód soutěžní účtenky (resp. jeho posledních 8 znaků), resp. v pokud jde o nákup u subjektů vydávajících pouze pokladní příjmové doklady, pak celé č. příslušného příjmového dokladu (tzn., všechny znaky vč. pomlček, písmen, lomítek atp.). V případě, že byl soutěžní nákup proveden prostřednictvím e-shopu, použije soutěžící v rámci soutěžní registrace (a k prokázání soutěžního nákupu) celé č. příslušné faktury (tzn., všechny znaky vč. pomlček, písmen, lomítek atp.). FIK, BKP, č. faktury a příjmového dokladu tak společně dále jen jako „soutěžní kód“.
  2. následně, v době konání soutěže, navštíví soutěžní web www.soutezforesto.cz (dále jen „soutěžní web“), kde do zde umístěného registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:
   • své jméno a příjmení,
   • tel. číslo (výhradně mobilní)
   • e-mailovou adresu,
   • posledních 8 znaků soutěžního kódu (v případě FIK/BKP), nebo celé č. v případě PPD/faktury (viz výše)
   • počet zakoupených soutěžních výrobků, které příslušná soutěžní účtenka dokladuje,
   • obecnou specifikaci zvířete, pro které soutěžní výrobek zakoupil (výběr z nabízených možností)
   • obecnou specifikaci místa nákupu soutěžního výrobku (výběr z nabízených možností)
   • v případě, že je zájemce mladší 15 let, uvede rovněž jméno zákonného zástupce, s jehož souhlasem se účastní soutěže*
  3. potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, že je starší 15 let, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VIII. těchto pravidel / nebo, že je mladší 15 a výše uvedené souhlasy uděluje a soutěže se účastní se souhlasem svého zákonného zástupce* a soutěžní formulář pomocí tlačítka „Odeslat“ odešle technickému správci soutěže. Má-li zájemce zájem o zasílání obchodních sdělení zadavatele soutěže, může v rámci registračního formuláře udělit souhlas i se zpracováním svých osobních údajů pro tyto účely.

   Po včasném doručení řádně vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže, bude zájemci zasláno na e-mailovou adresu, kterou v rámci soutěžní registrace uvedl, potvrzení o registraci do soutěže. Okamžikem doručení potvrzujícího e-mailu od technického správce (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní registrace doručena technickému správci) je zájemce registrován do soutěže a stává se soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“). V případě, že soutěžní účtenka dokladuje nákup více než 1 soutěžního výrobku (a zájemce tuto skutečnost uvede do soutěžního formuláře – viz výše), může zájemce učinit prostřednictvím jednoho registračního postupu (vyplněním a odesláním jednoho soutěžního formuláře) učinit více svých soutěžních registrací (počet registrací odpovídá počtu uvedených zakoupených soutěžních výrobků uvedených na soutěžní účtence, jejíž soutěžní kód zájemce uvádí do soutěžního formuláře).

   Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou. V případě zjištění opaku je zadavatel i organizátor (s přihlédnutím k okolnostem případu) oprávněn příslušného soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit, a to se všemi jeho soutěžními registracemi.
  4. Do soutěže se lze zapojit opakovaně – tzn. učinit více soutěžních registrací, vždy však s novým soutěžním nákupem (tzn. 1 novým zakoupeným soutěžním výrobkem) s tím, že konkrétní soutěžní účtenka může (v souladu s čl. IV. odst. 1 těchto pravidel) dokladovat i více soutěžních nákupů. Tedy, pokud např. konkrétní soutěžní účtenka prokazuje nákup 6 ks soutěžních výrobků, může zájemce/soutěžící učinit na základě této soutěžní účtenky až 6 registrací do soutěže. (a to i prostřednictvím vyplnění pouze jednoho soutěžního formuláře – jak je popsáno výše). K opakované registraci (resp. při vyplňování soutěžního formuláře) téhož zájemce/soutěžícího je nutné, s ohledem na předcházející ustanovení, použít vždy stejné e-mailové adresy a telefonního čísla jako při první registraci. S ohledem na níže popsaný způsob určení výherců (nevylosované registrace nejsou ze soutěže vyřazeny a zůstávají do dalších losování) se s každou soutěžní registrací zvyšují šance na výhru v soutěži.
  5. V případě, že jeden či více zájemců/soutěžících zašle do soutěže totožný soutěžní kód, vyzve organizátor soutěže uvedené účastníky k doložení scanů/kopií, popř. originálů soutěžních účtenek (a to v jím stanovené lhůtě). V případě, že k totožnosti zadaných soutěžních kódů došlo z důvodu, že dvě různé soutěžní účtenky (viz čl. IV. odst. 1) mají stejný soutěžní kód (resp. jeho rozhodnou část) a zájemci/soutěžící se řádně prokáží platnou soutěžní účtenkou, budou do soutěže registrovány veškeré takto ověřené soutěžní kódy. Pokud se bude jednat o snahu registrovat tentýž soutěžní kód dvěma či více účastníky, budou do soutěže registrovány (v případě, že budou splněny veškeré další podmínky soutěže) soutěžní kódy pouze toho zájemce/účastníka, který se prokáže originály předmětných soutěžních účtenek. Nedodají-li zájemci/soutěžící v jim určené lhůtě požadované doklady, resp. je dodají, však přesto jimi neprokáží splnění podmínek soutěže (např. pochybnosti o pravosti účtenek, nečitelnost atp.) nebudou jimi zaslané soutěžní kódy do soutěže registrovány.
 5. Určení výherců v soutěži
  1. Do soutěže je vložena 1 výhra hlavní a 60 výher vedlejších.
  2. O vedlejší výhry se hraje v soutěžních dnech vymezených v čl. I. odst. 1. těchto pravidel. Tedy, platné soutěžní registrace doručené dne 30. 4. 2020 budou zařazeny pouze do losování o hlavní výhru v soutěži, viz dále.
  3. Výherce vedlejší výhry bude pro každý soutěžní den určen losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losování proběhne vždy v první pracovní den následující po dni skončení příslušného soutěžního dne s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací, které byly od počátku soutěže až do konce příslušného soutěžního dne doručeny do soutěže a nebyly již dříve vylosovány. Vylosován bude vždy 1 účastník (resp. jeho soutěžní registrace) jako potenciální výherce a 1 účastník (resp. jeho soutěžní registrace) jako náhradník pro případy, kdyby první vylosovaný účastník nesplnil veškeré podmínky soutěže a nestal se výhercem. O losování bude vyhotoven písemný protokol. Výhercem vedlejší výhry se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jehož soutěžní registrace byla vylosována technickým správcem soutěže v rámci losování o vedlejší výhru.
  4. Výherce hlavní výhry bude určen losováním provedeným technickým správcem soutěže. Losování proběhne do 3 dnů ode dne skončení soutěže s tím, že bude losováno ze všech platných soutěžních registrací provedených v době konání soutěže (včetně registrací, které již byly vylosovány jako výherní pro vedlejší výhry, s jednou konkrétní registrací tak lze vyhrát jednu vedlejší a jednu hlavní výhru). Vylosován bude 1 účastník (resp. jeho soutěžní registrace) jako potenciální výherce a 3 účastníci (resp. jejich soutěžní registrace) jako náhradníci pro případy, kdyby první vylosovaný účastník (popř. některý z dalších náhradníků) nesplnil veškeré podmínky soutěže a nestal se výhercem. O losování bude vyhotoven písemný protokol. Výhercem hlavní výhry se tak stane ten účastník, který zcela a řádně splní veškeré podmínky stanovené pravidly soutěže (včetně těch následujících vylosování), jehož soutěžní registrace byla vylosována technickým správcem soutěže v rámci losování o hlavní výhru.
  5. Jeden konkrétní soutěžící (tj. tatáž fyzická osoba) může za celou dobu konání soutěže získat max. 1 ks vedlejší výhry a 1 ks výhry hlavní.
  6. V případě, že bude do soutěže doručeno méně platných soutěžních registrací, než je výher vložených do soutěže, resp. z jiného pravidly stanoveného důvodu nebude možné veškeré výhry rozdělit, nerozdané výhry propadají zadavateli, který rozhodne o jejich dalším užití.
 6. Výhry
  1. V soutěži se hraje o následující výhry:
   Vedlejší výhra: Poukaz na nákup víkendového pobytu v hodnotě 6.000,-Kč vč. DPH od cestovní kanceláře Čedok a.s.

   • Do celé soutěže je vložen 60 ks vedlejší výhry.
   • Vedlejší výhrou v soutěži je poukaz na nákup víkendového pobytu u ck Čedok a.s., IČO: 601 92 755 v hodnotě 6.000,-Kč vč. DPH. Zájezd je nutné sjednat nejpozději do 3 měsíců ode dne skončení soutěže s tím, že den odjezdu musí být nejpozději 31. 12. 2020. Po uplynutí shora uvedených dob (stačí uplynutí jedné z nich) nárok na uplatnění poukazu a realizaci zájezdu bez náhrady zaniká. Další informace a pravidla pro čerpání této výhry jsou uvedeny na poukazu, popř. budou výherci sděleny při předání této výhry.
   • Podmínky zájezdu se řídí smlouvou o zájezdu dle § 2521 a násl. občanského zákoníku uzavřenou mezi výhercem (popř. dalšími osobami, které se zájezdu účastní) a cestovní kanceláří Čedok a.s. a Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Čedok a.s.. Zadavatel ani organizátor nenesou za újmy či škody spojené se zájezdem jakoukoliv odpovědnost.
   • Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázově – tedy, pokud není v rámci uplatnění vyčerpána celá hodnota poukazu, pak jeho zbývající nevyčerpaná hodnota bez náhrady propadá. Zájezd je možné realizovat i ve vyšší hodnotě, než poukaz stanovuje. V takovém případě ale cenu zájezdu nad rámec hodnoty poukazu hradí výherce.
   • Každý oprávněný výherce této výhry získá 1 ks této výhry.
    (dále jen jako „vedlejší výhra“)
   Hlavní výhra: Osobní automobil Mini Cooper Countryman

   • Do soutěže je vložen 1 ks hlavní výhry
   • Specifikace hlavní výhry:
    • zn. a model: Mini Cooper Countryman
    • zdvihový objem: 1499 ccm
    • výkon: 100 kW (136 k)
    • barva nemetalický lak „Chilli Red“
    • kombinovaná spotřeba 5,6 l/100 km
    • výbava vozidla mimo jiné zahrnuje: 16‘‘ kola z lehké slitiny Revolite Spoke, BMW emergency call, černé pruhy na přední kapotě. Výbava automobilu je určena zadavatelem soutěže a výherce není oprávněn ji volit či jakkoliv měnit,
    • zajištění odvozu automobilu, jeho registrace na nového provozovatele (nebude-li dohodnuto jinak), jakožto i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinností výherce s tím, že výherce nese i náklady na shora uvedené
   (dále jen „hlavní výhra
  (hlavní výhra a vedlejší výhry společně jen jako „výhra“ nebo „výhry“)
 7. Informování vylosovaných soutěžících a předání výher
  1. Soutěžící bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese (nebo prostřednictvím SMS na telefonním čísle), kterou vyplnil do soutěžního formuláře na soutěžním webu, a to do 3 pracovních dnů následujících po provedeném losování (dále také jako „výherní zpráva“). Součástí uvedené výherní zprávy bude i informace, že je účastník povinen vyplnit a prostřednictvím e-mailu (na sdělenou e-mailovou adresu) doručit technickému správci soutěže své údaje v rozsahu: jméno a příjmení, informaci, zda-li je mu méně/více než 15 let, e-mailová adresa, se kterou se zúčastnil soutěže, dále také své mobilní telefonní číslo a adresu trvalého bydliště, v případě, že je mladší 15 let rovněž jméno a telefonní číslo zákonného zástupce, s jehož souhlasem se soutěže účastní, a přiložit scan soutěžní účtenky (nesmí být větší než 5 Mb) obsahující soutěžní kód užitý pro soutěžní registraci, se kterou byl vylosován (dále jen „odpověď na výherní zprávu“). Odpověď na výherní zprávu dle předcházející věty je vylosovaný účastník povinen doručit technickému správci do 4 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, resp. jím pověřenou osobou. Soutěžící, který byl vylosován pro hlavní výhru, je rovněž povinen do 4 pracovních dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, resp. jím pověřenou osobou odeslat v listinné podobě na adresu: FORESTO, P.O.Box 88, 140 21 Praha 4, originál soutěžní účtenky, jejíž soutěžní kód uvedl v rámci vylosované soutěžní registrace (rozhodné je datum poštovního razítka).

   Zadavatel (popř. jím určené osoba) může kdykoliv, až do vyhodnocení soutěže (zejm. však v případě pochybností o pravosti soutěžních účtenek či splnění jiných podmínek soutěže) požadovat po soutěžících předložení originálů veškerých soutěžních účtenek, se kterými se soutěže zúčastnili, a tito jsou povinni je pod sankcí vyloučení ze soutěže zadavateli (popř. jím určené osobě) doručit v jím určeném termínu na jim sdělenou adresu (bez ohledu na to, zda-li byli vylosováni, či nikoliv).
  2. V případě nedoručení odpovědi na výherní zprávu či originálů soutěžních účtenek v požadované lhůtě a/nebo pokud opověď na výherní zprávu nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy a/nebo v případě, že tyto nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací a/nebo zde bude pochybnost o pravosti soutěžní účtenky (kterou se nepodaří rozptýlit)/ účtenka bude nečitelná/nebude celá/bude jinak poškozená, popř. bude-li zjištěno, že soutěžícímu nebyl udělen souhlas zákonného zástupce, nestává se vylosovaný soutěžící výhercem a na jeho místo nastupuje vylosovaný náhradník (viz čl. V. odst. 3. a 4. pravidel). Pokud ani tento náhradník nesplnění veškeré podmínky soutěže (u hlavní výhry žádný z náhradníků), výhra propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
  3. Vedlejší výhry budou odeslány na e-mailovou adresu, se kterou se výherce soutěže zúčastnil. Vedlejší výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 4 týdnů od kontroly splnění veškerých podmínek soutěže (zejm. soutěžních účtenek) s kladným výsledkem. V případě, že bude nutné si od vylosovaného účastníka vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher se přiměřeně prodlužuje.
  4. Hlavní výhra bude výherci předána osobně, v termínu, místě a čase dohodnutém organizátorem soutěže s výhercem. Předávající je oprávněn ověřit identitu výherce (popř. jeho zákonných zástupců, viz dále) s tím, že výhra bude předána oproti podpisu předávacího protokolu (prokázání totožnosti a podpis předávacího protokolu jsou esenciálními podmínkami pro předání výhry). V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je předání hlavní výhry podmíněno rovněž podpisem předávacího protokolu zákonnými zástupci výherce. Pokud výherce či jeho zákonní zástupci odmítne/ou prokázat totožnost či protokol podepsat, výhra se nepředá a na jeho místo nastupuje náhradník vylosovaný v souladu s čl. V. odst. 4. pravidel. Pokud podmínky soutěže nesplní i tento náhradník (a po něm ani některý z dalších náhradníků), výherce nebude určen a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům zadavatele soutěže). Při předání výhry musí výherce rovněž prokázat, že je oprávněn uvedené vozidlo řídit (platným řidičským průkazem pro skupinu B), případně zajistit jiný způsob (v souladu s právními předpisy) přepravy vozidla. Nedílnou součástí předávacího protokolu a podmínkou předání výhry je i souhlas výherce (či jeho zákonného zástupce) s pořizováním a šířením zvukových a obrazových záznamů z předání výhry.
  5. Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy.
 8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
  1. Účastí v této soutěži zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, soutěžní kód, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas soutěžní/ch registrace/í, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o věku nad 15 let, údaje nutné k identifikaci zákonného zástupce, a v případě výhry i údaje ze soutěžní účtenky, doručovací adresa, údaj o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace.
  2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
  3. Zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) navíc může udělit souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání informací a provádění přímého marketingu k propagaci zadavatele. Tento účel zahrnuje zařazení osobních údajů zájemce do databáze pro přímý marketing, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatele, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; provádění interního hodnocení soutěže a prováděného přímého marketingu a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení.
  4. Právním titulem zpracování je souhlas.
  5. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Doba zpracování pro účel zasílání informací a provádění přímého marketingu je doba neurčitá, tj. do odvolání souhlasu.
  6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
  7. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
  8. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat, podat námitky či uplatnit svá jiná práva uvedená níže zasláním e-mailu na adresu: dataprivacy.animalhealth.czsk@bayer.com, kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na zadavatele na výše uvedeném e-mailu či na adrese jeho sídla. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu soutěžních údajů, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost.
  9. Zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.
  10. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů svých osobních údajů, vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na soutěžním webu.
  2. Výhry, které budou zadavateli či organizátorovi vráceny jako nedoručené, či které nebude možné bez zavinění shora uvedených subjektů přidělit, doručit, propadají ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
  3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
  4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže požadovat jinou výhru, než mu přiznávají tato pravidla. Výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher.
  5. Organizátor, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  6. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že zadavatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této soutěže ze strany takového účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému účastníkovi k účasti v soutěži, popř. zisku výhry v soutěži.

  7. Organizátor, zadavatel ani technický správce soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

  8. Zadavatel, resp. organizátor se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel soutěže.

  9. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybností a prokázat splnění podmínek výlučně na daném zájemci/účastníkovi.

  10. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit zadavateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, zadavatel srazí a odvede daň 15% z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

  11. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

  12. Znění úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na soutěžním webu.

  13. Dotazy související s účastí v soutěži, pravidly, odesílání výher atd. Je možné položit na e-mailu: help@designjuice.cz.


V Praze dne 26. 2. 2020

L.CZ.MKT.AH.02.2020.0811